Home
               


           

 

      
 
 

Example of

Indigenous

Knowledge

Systems

 
        
   
 
                


Indigenous Knowledge provides the basis for problem-solving strategies for local communities, especially the poor. IK is an underutilized resource in the development process of Africa. Learning from what local communities already know creates an understanding of local conditions and provides an important context for activities designed to help them.
 
 

Announcements

 

Nomination to serve on the Steering Committee for the Recognition of Prior Learning: Traditional Healing and Practices

 

Invitation for Nominations

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) in partnership with the Department of Science and Technology (DST) is seeking nominations of individual to serve on the Steering Committee of the Recognition of Prior Learning (RPL) initiative. The role of the Committee is to pilot RPL initiative for the Indigenous Knowledge Health Practitioners practising in the KwaZulu-Natal Province by utilising a set of designations aligned to competency-based norms and standards. The Committee will carry-out the assigned responsibility from the date of appointment until the end of the pilot phase in the province.   The pilot phase will run for a period of 3 years. Read more..

 
 

Isimemo Sokuqokwa Kwamalungu

INyuvesi YaKwaZulu-Natal ibambisene noMnyango wezeSayensi NobuChwepheshe bamema ukuphakanyiswa kwamagama abantu abazoqokelwa eKomidini Elibhekelele Ukuhlonishwa Kokufunda Okwenzeka Phambilini. Umsebenzi weKomimdi ukuqala lihlole ukusebenza kohlelo kubeLaphi Bendabuko abasebenza esifundazweni saKwaZulu-Natal kusetshenziswa izinhlaka ezibekiwe ezihambelana namazinga abekiwe olwazi oludingekayo nezimiso zakhona. Ikomidi lizokwenza lo msebenzi. Leli komidi lizosebenza ngokwezimiso elibekelwe zona kuze kufike isiphetho sohlelo. Lolu hlelo luzoqhubeka luhlolwe iminyaka emithathu. Imininingwane ephelele..

 
     

Contact Details

Miss Maju Mavis Radebe
PA to the Director and Research Leader
Email: RadebeM3@ukzn.ac.za
Tel: +27-31-260-1794
Fax: +27-31-260-8925

Did you know?

A large part of the African people depend on IKS for survival in health, food security, shelter, natural resource management, conflict resolution, leadership and governance, etc.

All members of a community (elders, women, men and children) have indigenous knowledge

IKS are increasingly recognized as an underutilized resource in the development process in Africa

CIKS is based at UKZN on Westville Campus in the main library, B Block

Some forms of indigenous knowledge such as experiences, wisdom, beliefs, etc. are expressed through stories, legends, proverbs, legends, folklores, rituals, songs, etc.

Conference Report 2012

 


Click to read about 2012 AIKS Conference Report

Follow Us 

UKZN on Facebook 
UKZN on Twitter